Negrea Vídia

Negrea Vídia

Negrea Vídia, Magyarországon élő, erdélyi származású pszichológus, 2001 óta elkötelezettje a resztoratív szemlélet széles körű bevezetésnek, alkalmazásának és oktatásának. Az International Institute for Restorative Practices (IIRP) regionális képviselője-, jelenleg kuratóriumi tagként (www.iirp.edu

Székely Levente

Székely Levente

Székely Levente 1979-ben született Kolozsváron. Szociológus, tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Karán valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol summa cum laude minősítéssel védte meg doktori értekezését 2014 tavaszán.

Korábban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Információs Társadalom és Trendkutató Központban (ITTK) dolgozott kutatóként, megfordult neves piackutató intézetnél. Jelenleg a Kutatópont kutatási igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet tudományos munkatársa.

Számos kvalitatív és kvantitatív megközelítésű kutatást vezetett különböző területeken (pl. médiafogyasztás, szerencsejátékok, ifjúság, pénzügyi kultúra, stb.).

Magyari Nándor László

Magyari Nándor László

Magyari Nándor László, Phd., a BBTE Szociológia és Szociális Munkás Karának oktatója.

Szántó Zoltán Oszkár

Szántó Zoltán Oszkár

Szántó Zoltán Oszkár a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének egyetemi tanára (Ph.D., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest), az Egyetem volt általános rektorhelyettese (2012-2019), volt dékánja (2000-2004), jelenleg a Corvinus Institute of Advanced Studies (CIAS) vezetője, a Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont vezetője és kutatója.

 

Poór József

Dr. Poór József, DSc., a HSZOSZ elnöke, a Szent István Egyetem és a Selye János Egyetem (Szlovákia) habilitált és kinevezett professzora, ahol nemzetközi menedzsment, emberi erőforrás menedzsment, nemzetközi emberi erőforrás menedzsment és menedzsment tanácsadás tárgyakat oktat magyar és idegen nyelven. Mindkét egyetemen szakvezető és doktori iskolai törzstag.

Barna Gergő

1978-ban születtem Zilahon. Ady Endre egykori iskolájában, a Wesselényi Kollégiumként ismert Elméleti Líceum matematika-fizika szakán érettségiztem 1997-ben. Egyetemi tanulmányaimat a Babes-Bolyai Tudományegyetem szociológia szakán végeztem 2002-ben, és államvizsgáztam 2004-ben. 1999-bem beiratkoztam a Babes-Bolyai Tudományegyetem pszichológia szakára is, amelyet 2004-ben végeztem el.

Pakot Ágnes

Pakot Ágnes

1987-ben születtem Sepsiszentgyörgyön.

Egyetemi tanulmányaimat a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szociológia karán végeztem antropológia alapszakon, majd szervezetszociológia mester szakon. 2011-től a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia doktori képzésére jártam.

2013 novemberétől 2015 januárjáig az MTA TK PTI Politikai Viselkedés osztályán fiatal kutatóként dolgoztam.
2015 februárja óta a Roche Szolgáltaó Kft.-nél dolgozom globális HR területen. Jelenleg vezető tréning tanácsadója vagyok a gyógyszergyártó egységek európai és ázsiai csapatainak.

Csepeli György

Csepeli György

Csepeli György Magyar Erdei-díjas szociálpszichológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Doktori Programjának alapítója, vezetője, a Magyar Szociológiai Társaság elnöke. Szakdolgozatában Dosztojevszkij műveinek szociálpszichológiai rétegeit tárta fel, később olyan projekteken dolgozott, mint a a magyar nemzeti érzés-és tudatvilág szociológiai és szociálpszichológiai problémáina kutatása, az értelmiségiek nemzeti érzés-és tudatvilága szerkezeti és tartalmi elemeit kutatta, megalkotva a nemzeti érzés-és tudatvilág „piramis modelljét", majd érdeklődése az új infokommunikációs technológiák társadalmi és társadalomlélektani hatásainak vizsgálata irányában fordult, amely kutatások tisztán mutatják sokoldalúságát és többszintű felkészültségét.

Magasházi Anikó

Magasházi Anikó

A Budapesti Corvinus Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskolájában, a közgazdaságtan területén szerezte PhD fokozatát. Regionális fejlesztésben és a pénzügyi területen, Magyarországon és Ausztriában töltött 20 éves szakmai pályája után fordult a társadalomtudományi kutatások felé. Kutatómunkáját nagymértékben segítették 2014-2015-ben a Társadalom – és Európa-tanulmányok Intézete (ISES), majd 2016-ban a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) kutatócsoportjaiban Kőszegen töltött rövidtávú ösztöndíjak.

Kiss Tamás

1977-ben születtem Marosvásárhelyen. A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Líceumban érettségiztem, egyetemi tanulmányaimat a Babes-Bolyai Tudományegyetem szociológia szakán végeztem 2000-ben.

2002-ben politikai szakértő diplomát szereztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen belül működő Századvég Politikai Iskolában, majd 2012-ben a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarán megszereztem a PhD fokozatot.

Bíró Judit

Bíró Judit

Bíró Judit tanszékvezető egyetemi docens az ELTE Társadalomtudományi Karán, aki olyan változatos kutatási témákon dolgozott, mint az egyetemi és akadémiai elit összetétele, a deviancia egyetemi oktatásában segédanyagként felhasználható szöveggyűjtemény elkészítése és kiadása, a deviáns jelenségek intézményi kezelésének szociológiai és kulturális vonatkozásainak kutatása, egészségügyi és szociális szolgáltatási rendszer működtetése marginális társadalmi csoportok számára, közvetlen hozzátartozók elleni elkövetett gyilkosságok kulturális-szociológiai előtörténete (ez utóbbit Csepeli Györggyel végezte).

Szabó Júlia

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociálismunkás-képző Karán szerzett szociológus diplomát. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori iskolájának doktorjelöltje. A Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány kutatási igazgatója. Kutatási területei: ifjúságügy, fogyasztás, életstílus, fesztiválkutatások.

Horváth István

Horváth István

Iskolai tanulmányaimat 1972-ben Csíkszentsimonban kezdtem el, majd 1984-ben érettségiztem a csíkszeredai 2-es számú ipari, mai Joannes Kajoni szakközépiskolában.

Egyetemi tanulmányaimat 1987-ben a Kolozsvári Egyetem filozófia-történelem szakán kezdtem el, ahol 1989 őszén felvettem a szociológia szakirányt is. 1991-ben szereztem meg a filozófia-szociológia diplomát.

1991 őszétől, az akkor megalakuló kolozsvári szociológia tanszék gyakornokaként kezdtem el az egyetemi pályafutásomat a Babeș-Bolyai Tudomány egyetemen, az azóta is oktatott bevezetés a szociológiába és klasszikus szociológia elméletek tantárgyak szemináriumaival. Hamarosan rám bízták a tanrendbe akkor bevezetésre kerülő kisebbségszociológia tantárgyat is. Ez egybevágott az akkor körvonalazódó kutatási érdeklődéseimmel, meghatározva mindmáig a kutatói, publikációs és kutatási intézményszervező tevékenységemet.

Bokor Zsuzsa

Bokor Zsuzsa

Bokor Zsuzsa a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa, aki tanulmányait hazai és magyarországi egyetemeken szerezte kulturális antropológia, társadalomtörténet és gender történet szakterületeken, valamint magyar-néprajz szakosként végzett.

Hadas Miklós

Hadas Miklós

Hadas Miklós a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. Felsőfokú tanulmányait az ELTE-n illetve Párizsban végezte. Szociológiai érdeklődése leginkább a társadalmi nemek fele irányul, azonban foglalkozik még kultúra- és sportszociológiával is.

Vita Emese

Vita Emese Marosvásárhelyen született, érettségit követően a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológia szakán 2013-ban szerzett alapdiplomát, majd ugyanitt mesterizett. 2015-től a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetében Gazdaság- és szervezetszociológia szakirányon tanult, 2016-tól a BBTE Szociológia Doktori Iskola hallgatója. Disszertációját a párkapcsolatok szociológiájának témakörében írja. Kutatásaiban családszociológiai és ifjúsági kérdésekkel, illetve oktatási témákkal foglalkozik.

Geambașu Réka

Geambașu Réka

Geambașu Réka a Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet adjunktusa a „Babeș-Bolyai” Tudományegyetem keretében. 2002-ben szerezte szociológus diplomáját a BBTE-n, majd a következő tanévben két mesteri programot is elvégzett ugyanott: a Szociológiát és a Kulturális antropológia és multikulturális tanulmányok nevűt. A 2005/2006-os egyetemi évben Soros/FCO/Chevening ösztöndíjjal az Oxfordi Egyetemen végzett doktori kutatást, az oxfordi COMPAS intézethez csatlakozva. A magyarországi és romániai részidős munkát végző nők helyzetének összehasonlítására vállalkozó doktori disszertációját 2013-ban védte meg. Kutatóként az atipikus munkavégzés, a rugalmas foglalkoztatás, a nők helyzete, a társadalmi nem és munka, valamint vállalkozás témái foglalkoztatják. Több magyarországi ösztöndíj biztosított számára kutatási lehetőséget, legutóbb pedig az osztrák ERSTE Alapítvány támogatását élvezte 2013/2014-ben.

Dégi L. Csaba

Dégi L. Csaba

Dégi Csaba dicsőszentmártoni születésű, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka karának tanára. Kutatási területe közé tartozik a pszichoonkológia, klinikai szociális munka, életminőség, egészségvédelem és drogpolitika.

Veres Valér

Veres Valér, habilitált egyetemi tanár, tanszékvezető, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének korábbi igazgatója (2012—2020), a Max Weber Társadalomkutató Alapítvány elnöke. Egyetemi tanulmányait a Babes-Bolyai Tudományegyetemen végezte, 1996-ban diplomázott szociológia alapszakon, magyar tagozaton, és 1997-ben mesteri fokozatot szerzett. 2004-ben kettős doktori fokozatot szerezett, az ELTE és BBTE Szociológia Doktori Iskoláiban, „Az erdélyi magyarok és románok nemzeti identitása a társadalmi rétegződés kontextusában” témában.

Csepeli György

Csepeli György

CSEPELI GYÖRGY a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézet Senior kutatója, az ELTE professor emeritus. Született 1946-ban, Budapesten. Az ELTE-n szerzett orosz-pszichológia szakon diplomát, s ott is dolgozott 1972 és 2016 között. Az MTA doktora 1992 óta. 1989 és 2016 között számos amerikai egyetem (UCLA, OSU, Michigan State, New School of Social Research, Yale, Montclair vendég professzora vagy kutatója volt.

Néda Zoltán

Néda Zoltán

Néda Zoltán kolozsvári születésű fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Kutatási területe a statisztikus és számítógépes fizika, valamint foglalkoztatja a társadalmi jelenségek statisztikus fizikai megközelítése.